بازرسی کیفیت قالب باز آهنگری 2)

2022-01-13

بررسی متالوگرافیک قالب باز آهنگریقالب باز آهنگری)
با کمک میکروسکوپ متالوگرافی برای مشاهده ریزساختار شکست آهنگری، می توان توزیع کاربید، اندازه دانه و عمق کربن زدایی را بررسی کرد.

خواص مکانیکیقالب باز آهنگری
موارد بازرسی خواص مکانیکی عمدتاً شامل سختی، استحکام کششی و چقرمگی ضربه است. گاهی اوقات، تست خمش سرد و تست خستگی را می توان با توجه به الزامات طراحی قطعات انجام داد.

موارد بازرسی کیفیت فوق(باز کردن قالب باز آهنگری)گاهی اوقات با توجه به الزامات طراحی و وضعیت واقعی تولید به طور جداگانه اتخاذ می شوند، گاهی اوقات قطعه به قطعه بازرسی می شوند و گاهی اوقات با توجه به هر دسته آهنگری نمونه برداری می شوند. صلاحیت آهنگری را می توان از طریق بازرسی کیفیت ارزیابی کرد. برای آهنگری معیوب، علل باید تجزیه و تحلیل شود و اقدامات پیشگیری از نقص ارائه شود.
open die forging